Podle Bible je Země nehybná a plochá!

Je Země kulatá nebo plochá? Země je plochá. Učí Bible ploché Zemi? Ano, podle Bible je Země plochá (zeměplocha)! Žádnou jinou alternativu Bible nenabízí. Co říká Bible o modelu ploché Země?

1. Bible říká, že Bůh stvořil (slovem) Nebe a Zemi. Bible nehovoří o rotující planetě, „nekonečném vesmíru“, sluneční soustavě, vzdálených sluncích (hvězdách)…

„Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi.“
Genesis 1,1

„A požehnal mu slovy: Požehnán buď Abram Bohu Nejvyššímu, Tvůrci nebes i země.“
Genesis 14,19

„Naše pomoc je ve jménu Hospodinově, který učinil nebesa i zemi.“
Žalm 124,8

2. Podle Bible je Země plochá. Jób hovoří šířce, což je široká rozloha. Z toho plyne, že Jób hovoří o ploché Zemi.

„Prozkoumal jsi zemi až do jejích šířek? Pověz, pokud to všechno znáš.“
Jób 38,18

3. Bůh stvořil pevnou nebeskou klenbou.

„I řekl Bůh: Budiž klenba uprostřed vod a nechť odděluje vody od vod.“
Genesis 1,6

4. I další verše hovoří o nebeská klenbě, která je z pevného materiálu.

„Neboť toto praví Hospodin zástupů: Ještě jednou zakrátko zatřesu nebem i zemí, mořem i souší.“
Ageus 2,6

„Pánův den přijde jako zloděj v noci. V něm nebesa s rachotem pominou, prvky se žárem uvolní a země a její činy budou spáleny.
2. Petr 3,10

„Moudrostí Hospodin položil základy země, rozumností upevnil nebesa.“
Přísloví 3,19

5. Nebeská klenba má průduchy (otvor umožňující průchod něčeho).

„V šestistém roce života Noeho, ve druhém měsíci v sedmnáctém dni měsíce – v tom dni se rozevřely všechny prameny veliké hlubiny a uvolnily se nebeské průduchy.“
Genesis 7,11

„Prameny hlubiny a nebeské průduchy byly zacpány a déšť z nebe byl zadržen.“
Genesis 8,2

„přesto dal příkaz oblakům shůry, otevřel nebeské průduchy.“
Žalm 78,23 (Bible 21)

„Nato promluvil k muži Božímu kapitán, o jehož ruku se král opíral, a řekl: Hle, i když Hospodin udělá průduchy do nebes, cožpak se to stane? Elíša odpověděl: Hle, uvidíš to na vlastní oči, ale jíst z toho nebudeš.“
2. Korintským 7,2

„že promluvil k muži Božímu kapitán a řekl: Hle, i když Hospodin udělá průduchy do nebes, cožpak se to stane? A Elíša odpověděl: Hle, uvidíš to na vlastní oči, ale jíst z toho nebudeš.“
2. Korintským 7,19

„I stane se, že kdo uteče před tou děsivou vřavou, spadne do propasti, a kdo vyleze z propasti, chytne se do pasti; protože se otevřely průduchy z výšin a otřásly se základy země.“
Izaiáš 24,18

„Přineste celý desátek do skladu, ať je potrava v mém domě. Vyzkoušejte mě takto, praví Hospodin zástupů, zdali vám neotevřu nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání, dokud nebude dostatek.“
Malachiáš 3,10

„protože se otevřely průduchy z výšin a otřásly se základy země.“
Izaiáš 24,18

6. Existuje voda pod nebeskou klenbou a nad nebeskou klenbou.

„Chvalte jej, nebesa nebes, i vody, které jsou nad nebesy!“
Žalm 148,4

7. Bůh nazval klenbu nebesy.

„Bůh nazval klenbu nebesy; a byl večer a bylo ráno, den druhý.“
Genesis 1,8

8. Bůh sídlí v Nebi (nebeská klenba je už Nebe). Nebe není někde v dalekém „vesmíru“, který neexistuje!!!

„Haleluja! Chvalte Boha v jeho svatyni! Chvalte ho na nebeské klenbě, plné jeho moci!“
Žalm 150,1

Ten, jenž trůní na nebesích, se směje. Panovník se jim vysmívá.“
Žalm 2,4

„A kdykoliv stojíte a modlíte se, odpouštějte, máte-li proti někomu něco, aby vám i váš Otec, který je v nebesích, odpustil vaše přestoupení.“
Marek 11,25

„Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“
Matouš 5,48

„Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše dá dobré věci těm, kteří ho žádají, váš Otec, který je v nebesích!“
Matouš 7,11

„Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kteří ho žádají.“
Lukáš 11,13

9. Nebe je v dohlednu, ne nikde daleko v „nekonečném vesmíru“!

Když hledím na tvá nebesa – dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, které jsi upevnil“
Žalm 8,4

10. Na klenbu Bůh umístil světla – větší světlo (Slunce), menší světlo (Měsíc) a hvězdy. Měsíc tedy není nějaké hmotné těleso, na kterém by šlo přistát a provádět nějaké průzkumy – přistání na Měsíci je podvod. Bůh světla umístil na klenbu, aby osvicovala Zemi. Kdyby se tato světla nacházela v dalekém „vesmíru“, osvicovala by i jiné objekty.

„Bůh udělal dvě veliká světla: Větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci, a hvězdy. Bůh je dal na nebeskou klenbu, aby svítila na zemi, a aby ovládala den a noc a oddělovala světlo od tmy.
Genesis 1,16-18

11. Na klenbě se také nacházejí „planety“, například Saturn. Jde též o světelné objekty, druhy hvězd.

„Nosili jste svého „krále“ Sakúta a hvězdu svého „boha“ Saturna – obrazy, jež jste si museli sami udělat? Proto vás vystěhuji až za Damašek, praví Hospodin, Bůh zástupů – tak se jmenuje.“
Amos 5,26-27 (Bible 21)

12. Bůh ovládá všechna světla, která umístil na klenbu.

Všechna světla svítící na nebesích nad tebou nechám potemnět a uvedu temnotu na tvou zemi, je výrok Panovníka Hospodina“
Ezechiel 32,8

13. Oblaka nejsou Nebe.

„Tu uslyšeli mocný hlas z nebe, který jim řekl: „Vystupte sem!“ A vystoupili v oblaku do nebe a jejich nepřátelé je pozorovali.“
Zjevení 11,12

14. Pod nebeskou klenbou (Nebem) létají ptáci a žijí lidé.

„I řekl Bůh: Ať se vody hemží živou havětí a ať létavci létají nad zemí pod nebeskou klenbou.“
Genesis 1,20

„Hospodin řekl Mojžíšovi: Zapiš to na památku do knihy a vštěp Jozuovi do uší, že zcela vymažu památku na Amáleka zpod nebes.“
Exodus 17,14

15. Země je nehybná, stojí pevně na sloupech (pilířích). Rozhodně to není koule, které se řítí „nekonečným vesmírem“!

„Svíjej se před ním, celá země. Ano, svět stojí pevně, nezhroutí se.“
1. Paralipomenon 16,30

„Říkejte mezi národy: Hospodin kraluje! Ano, svět stojí pevně, nezhroutí se.“
Žalm 96,10

„Ano i svět stojí pevně, nezhroutí se.“
Žalm 93,1

„Zemi jsi založil na jejích sloupech, navěky jí neotřese vůbec nic.“
Žalm 104,5 (Bible 21)

„I zemí z místa pohnout dokáže, tak že se třesou její pilíře.“
Job 9,6 (Bible 21)

16. Následující verš prokazuje, že Země neobíhá kolem Slunce, jak nám tvrdí vědci. Je to Slunce, co je v činnosti (obchází okruh nad zemí).

„Nebesa vypravují o Boží slávě; obloha vypovídá o díle jeho rukou. Den dni vylévá řeč, noc noci sděluje poznání. Není to řeč, nejsou to slova, jejich hlas není slyšet. Do celé země proniká jejich zvuk a jejich výroky do končin světa. Slunci na nich postavil stan. Ono jako ženich vychází ze své komnaty; veselí se jako hrdina běžící svou cestou. Od konce nebes vychází a obíhá opět ke konci; před jeho žárem se nic neskryje.“
Žalm 19,2-7

17. Nepohybuje se Země, ale nebeská tělesa (Slunce, Měsíc). Jozue přikázal Slunci a Měsíci, aby se zastavily, nepřikázal Zemi, aby se přestala točit.

„Jozue tehdy promluvil k Hospodinu, v den, kdy Hospodin vydal Emorejce před syny Izraele, a řekl před zraky Izraelců: Zůstaň stát, slunce, v Gibeónu! I ty, měsíci, v údolí Ajalónu! Tu slunce zůstalo stát a měsíc se zastavil, dokud se národ nepomstil svým nepřátelům. Což není zapsáno v knize Jašarově: I zastavilo se slunce v polovině nebes a nespěchalo k západu po celý den?“
Jozue 10,12-13

18. I Izaiáš potvrzuje, že jsou v pohybu nebeská tělesa, ne Země. Izaiáš hovoří o pohybu Slunce, ne Země.

„Hle, vrátím stín po stupních, po kterých slunce sestoupilo na stupních Achazových slunečních hodin, nazpět o deset stupňů. A slunce se vrátilo o deset stupňů, těch stupňů, po kterých předtím sestoupilo.“
Izaiáš 38,8

19. Bůh sídlí nad Zemí (nebeská klenba je Nebe), na lidi se Bůh dívá dolů (ne tedy z nějakého dalekého místa ve „vesmíru“).

„Když toto Ježíš pověděl, pozdvihl své oči k nebi a řekl: „Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna, aby tvůj Syn oslavil tebe, “
Jan 17,1

„Lid, který bude stvořen, bude chválit Hospodina, který shlédl ze svých svatých výšin. Hospodin pohlédl z nebes na zemi,“
Žalm 102,19-20

Hospodin hledí z nebe, vidí všechny lidské syny. Ze sídla svého přebývání pozoruje všechny obyvatele země.“
Žalm 33,13-14

Pozvedněte své oči k nebesům a pohleďte na zemi dole, neboť nebesa se rozplynou jako kouř a země zvetší jako oděv a její obyvatelé právě tak zemřou; moje záchrana však zůstane navěky a moje spravedlnost nepomine.“
Izaiáš 51,6

„Já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec; ani při nebi, protože je to trůn Boží; ani při zemi, protože je to podnož jeho nohou; ani při Jeruzalému, protože je to město velikého Krále. “
Matouš 5,34-35

„Toto praví Hospodin: Nebesa jsou mým trůnem a země podnoží mých nohou. Kde je ten dům, který mi chcete postavit, a kde místo mého odpočinutí?“
Izaiáš 66,1

„Dostal hlad a chtěl se najíst. Zatímco mu připravovali jídlo, ocitl se ve vytržení: vidí otevřené nebe, z nějž k němu sestupuje jakási nádoba jako veliká plachta, za čtyři rohy svázaná a spouštěná k zemi.“
Skutky 10,10-11

20. Ježíš řekl: „Vy jste zdola“ – dole na zemi, „já jsem shůry“ – nahoře nad zemí (v Nebi). Nebe je nahoře!

„I říkal jim: „Vy jste zdola, já jsem shůry. Vy jste z tohoto světa, já nejsem z tohoto světa.“
Jan 8,23

21. Ďábel byl svržen na zem dolů. Svrhnout = shodit něco směrem dolů. Nebe je nahoře!

„A v nebi nastala válka: Michael a jeho andělé museli bojovat s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale neobstáli, a už pro ně nebylo místo v nebi. A byl svržen veliký drak, ten dávný had, nazývaný Ďábel a Satan, který svádí celý obydlený svět. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“
Zjevení 12, 7-9

22. Za nebeskou klenbou (která je nahoře), v Nebi je Bůh Otec, Ježíš.

„Ale on, plný Ducha Svatého, upřeně pohlédl k nebi a spatřil Boží slávu a Ježíše, jak stojí po pravici Boží, a řekl: „Hle, vidím nebesa rozevřená a Syna člověka, jak stojí po pravici Boží.“
Skutky 7,55-56

23. Bůh sídlí nad Zemí, nad obzorem Země. Země je kruh. Obzor znamená kruh, okruh (originál: חוּג – khüg). Bůh stvořil zeměkruh, okruh.

„Ten, který sídlí nad obzorem země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, který jako závoj roztahuje nebesa a napíná je jako stan k bydlení“
Izaiáš 40,22

„když založil nebesa, byla jsem tam; když vyměřoval obzor nad mořskou hlubinou,“
Přísloví 8,27

24. Obzor neznamená „kulatý“ (originál: דּוּר – dure). „khüg“ a „dure“ jsou dvě různá slova, která mají odlišný význam!

„důkladně tě zamotá do klubka jako míč a hodí tě do rozlehlé země;
Izaiáš 22,18

25. Země má 4 rohy.

„a vyjde, aby svedl národy, které jsou ve všech čtyřech úhlech země,“
Zjevení 20,8

„Pozdvihne korouhev k národům a posbírá zapuzené z Izraele, shromáždí rozptýlené z Judy ode čtyř stran země.“
Izaiáš 11,12

26. Bůh (andělé) řídí zemské větry. Vítr tedy nevzniká v důsledku nestejnoměrného ohřívání vzduchu Sluncem, jak nám tvrdí vědci.

„Potom jsem uviděl čtyři anděly stát na čtyřech úhlech země a držet čtyři zemské větry, aby vítr nevál na zemi ani na moře ani na žádný strom.“
Zjevení 7,1

„A pošle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř větrů, od jednoho nejzazšího konce nebes až k jejich druhému nejzazšímu konci.“
Matouš 24,31

„Ve vidění jsem během noci přihlížel tomu, jak hle, čtyři nebeské větry vzdouvají Veliké moře“
Daniel 7,2

27. Bůh roztahuje nebesa (podle Genesis 1,8 jsou Nebesa nebeská klenba) jako „oponu“ a rozpíná je jako „stan“. Bůh sídlí nad nebeskou klenbou (nebeskou klenbou začíná Nebe), která je roztažena nad Zemí jako stan.

„Halíš se světlem jako pláštěm, roztahuješ nebesa jako stanovou plachtu.“
Žalm 104,2

„On sám roztahuje nebesa a kráčí po návrších moře.“
Jób 9,8

„Svou silou Hospodin učinil zemi, svou moudrostí založil svět a svou rozumností roztáhl nebesa.“
Jeremiáš 10,12

„Výnos. Hospodinovo slovo o Izraeli, výrok Hospodina, který roztáhl nebesa, založil zemi a vytvořil ducha člověka v jeho nitru“
Zachariáš 12,1

28. Bible na mnoha hovoří o tom, že Země má konec, okraj, končiny. Žádná koule nemá konec.

„ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až po nejzazší konec země.
Skutky 1,8

„některým z bohů národů, které jsou okolo vás, ať jsou blízko tebe či daleko od tebe, z jednoho konce země až na druhý
Deuteronomium 13,8

„Hospodin proti tobě přivede národ zdaleka, z konce země, který poletí jako orel, národ, jehož jazyku nerozumíš,“
Deuteronomium 28:49

„Hospodin tě rozptýlí mezi všechny národy z jednoho konce země až na druhý
Deuteronomium 28:64

„Jak tvé jméno, tak tvá chvála sahá až do končin země.“
Žalm 48,11

„Se zemdleným srdcem k tobě volám z konce světa
Žalm 61,3

„Rozpomenul se na své milosrdenství a na svou věrnost izraelskému domu. Všechny končiny země uvidí spásu našeho Boha.“
Žalm 98,3

„Přivádí mlhu od končin země, s deštěm působí i blesky, ze svých skladů vyvádí vítr.“
Žalm 135,7

„Neboť tak nám nařídil Pán: ‚ Ustanovil jsem tě za světlo pohanům, abys byl k záchraně až na konec země.“
Skutky 13,47

„Vyjděte z Babylona, utečte od Chaldejců, se zvukem jásotu to oznamujte a rozhlašujte, přineste to až na konec země. Prohlašte: Hospodin vykoupil svého otroka Jákoba!“
Izaiáš 48,20

„Hospodin obnažil svou svatou paži před očima všech národů a všechny končiny země uvidí záchranu našeho Boha.“
Izaiáš 52,10

„Hle, Hospodin rozhlásil do končin země: Řekněte dceři sijónské, hle, tvůj zachránce přichází! Hle, jeho mzda je s ním a jeho odměna před ním.“
Izaiáš 62,11

„a řekl: Nestačí, abys byl mým otrokem k pozdvižení kmenů Jákobových a k navrácení zachovaných z Izraele, nýbrž dám tě za světlo národům, abys byl mou záchranou až na konec země.“
Izaiáš 49,6

„Což to nevíš? Cožpak jsi neslyšel, že věčný Bůh, Hospodin, stvořitel končin země, neochabne ani se neunaví? Jeho rozumnost je nevyzpytatelná.“
Izaiáš 40,28

„Hukot proniká až do končin země, protože Hospodin vede spor s národy, soudí každé tělo a ničemy vydá meči, je Hospodinův výrok.“
Jeremiáš 25,31

„Když vydá hlas, bouří se voda v nebesích, dává vystupovat mlze z končin země, působí blesky s deštěm, ze svých skladů vyvádí vítr.“
Jeremiáš 51,16

„Vyhlásí pokoj národům a jeho vláda bude od moře k moři, od Řeky až do končin země.“
Zachariáš 9,10

„Ten, kdo je schopen rozumět, má moudrost přímo před sebou, ale oči hlupáků jsou upřeny do končin země.“
Přísloví 17,24

„Vždyť on hledí až do končin země, vidí všechno pod nebesy.“
Jób 28,24

„Hospodin tě rozptýlí mezi všechny národy z jednoho konce země až na druhý a budeš tam sloužit jiným bohům, které jsi neznal ty ani tvoji otcové, dřevu a kameni.“
Deuteronomium 28,64

„některým z bohů národů, které jsou okolo vás, ať jsou blízko tebe či daleko od tebe, z jednoho konce země až na druhý,
Deuteronomium 13,8

29. Konec světa jsou vysoké ledové stěny, které stanovují hranice mořím. Kontinent zvaný Antarktida, neexistuje!

„když postavil moři jeho hranici, aby voda nepřekračovala jeho příkaz, když vyměřoval základy země,“
Přísloví 8,29

30. Země má okraje. Kulatá Země nemá okraje.

„Dal jsi snad někdy za svůj život příkaz ránu? Obeznámil jsi jitřenku s jejím místem, aby uchopila zemi za okraje a ničemové z ní byli setřeseni?“
Jób 38,12-13

31. Lidé budou dostávat znamení z Nebe, ne z „vesmíru“.

„budou veliká zemětřesení a na různých místech hlad a mor, budou hrůzy a veliká znamení z nebe.“
Lukáš 21,11

32. Bible hovoří o hlasu z Nebe, ne o hlasu z „vesmíru“.

„A hle, ozval se hlas z nebes, který říkal: „Toto je můj Syn, Milovaný, v němž jsem nalezl zalíbení.“
Matouš 3,17

„Ale hlas z nebe mi odpověděl podruhé: ‚Co Bůh očistil, ty neměj za poskvrněné.“
Skutky 11,9

„Jakmile promluvilo těch sedm hromů, chtěl jsem psát, ale uslyšel jsem hlas z nebe, který říkal: „Zapečeť, co promluvilo těch sedm hromů, a nepiš to.“
Zjevení 10,4

33. Štěpán se podíval nahoru a viděl rozevřené Nebe a Ježíše, jak stojí po pravici Boží. Nebe je nám blízko! Kde má být „vesmír“, tam je Nebe.

„Ale on, plný Ducha Svatého, upřeně pohlédl k nebi a spatřil Boží slávu a Ježíše, jak stojí po pravici Boží, a řekl: „Hle, vidím nebesa rozevřená a Syna člověka, jak stojí po pravici Boží.“
Skutky 7,55-56

34. Ďábel vzal Ježíše na vysokou horu a ukázal mu všechna království světa. Na kulaté Zemi by nemohla být vidět všechna království světa.

„Pak ho Ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu.“
Matouš 4,38

Druhý Ježíšův příchod
Příchod Ježíše Krista souvisí s ukončením historie lidstva. Křesťané se na tento Ježíšův příchod těší. Ježíše uvidí všichni obyvatelé Země. Kdyby byla Země koule, nic takového by možné nebylo.

„Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen.“
Zjevení 1,7

Hvězdy budou padat na Zemi. Podle vědců jsou hvězdy obrovská tělesa (prý až 1000x větší než Slunce), která jsou vzdálená milióny kilometrů daleko od Země. Pokud něco padá, tak to padá dolů. Hvězdy tedy rozhodně nemohou padat z nějakého dalekého místa ve „vesmíru“ na Zemi!

„A nebeské hvězdy spadly na zem, jako když fíkovník zmítaný vichrem shazuje své pozdní fíky“
Zjevení 6,13

Hvězdy budou padat z nebe a mocnosti, které jsou v nebesích, se zatřesou.‘ A potom uvidí Syna člověka přicházejícího v oblacích s velikou mocí a slávou.“
Marek 13,25-26

„Ihned po soužení oněch dnů se zatmí slunce a měsíc nebude vydávat svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebes se zatřesou.“
Matouš 24,29

Během druhého Ježíšova příchodu se nebesa (klenba) se otevřou – srolují se jako svitek.

„a nebe zmizelo, jako když se svinuje svitek, a každá hora i každý ostrov se pohnuly ze svého místa.
Zjevení 6,14

„A: ‚Ty, Pane, jsi na počátku založil zemi a nebesa jsou dílem tvých rukou. Ona pominou, ty však zůstáváš; všechna jako roucho zestárnou a jako plášť je svineš, jako roucho budou i proměněna. Ty však jsi stále tentýž a tvá léta nepominou.“
Židům 1,10-12

Jan viděl otevřené Nebe (odstraněnou nebeskou klenbu).

„A uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, kdo na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý; spravedlivě soudí a bojuje.“
Zjevení 19,11

Ježíš sestoupí z Nebe. Rozhodně „nepřiletí“ z nějaké části „vesmíru“.

„protože za zvuku přikazujícího zvolání, hlasu archanděla a Boží polnice sám Pán sestoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejdříve.“
1. Tesalonickým 4,16

„Vesmír“?
Slovo „vesmír“ nebo „kosmos“ se v původních biblických jazycích nevyskytuje. Tento výraz se nevyskytuje v Bibli kralické z roku 1613, Českém studijním překladu.

„Vesmír“, jak nám ho líčí věda, neexistuje (je smyšlený). A proč by si někdo vymýšlel „vesmír“? Aby odsunul, vyřadil Boha. Kde má být podle světa „vesmír“, tam je Nebe (sídlo Boha). Bůh je lidem tak blízko!!!

Jde o spiknutí
„Vesmír“, lety do „vesmíru“, Velký třesk, kulatá a rotující Země, je největší spiknutí všech dob, které Bible předpověděla.

„Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a jeho Pomazanému: „Pojďme rozlámat jejich okovy, shoďme ze sebe jejich provazy!“ Směje se Ten, jenž trůní v nebesích, vysmívá se jim Hospodin.“
Žalm 2,2-4 (Bible 21)

Závěr
První lidé věřili, že žijí na nehybné ploché Zemi, která je obklopená nebeskou klenbou, ve které obíhají světelná nebeská tělesa. To trvalo až do 17. století. Pak začala bujet falešná teorie o „vesmíru“. Dnešní svět (který podle Bible leží ve Zlém – pod ďáblem) žije „vesmírem“, velkým třeskem, rotující zeměkoulí obíhající kolem Slunce, gravitací (Gravitace je podvod)… Různé sci-fi filmy v nás mají budovat závislost na „vesmíru“ a utvrzovat v tom, že „vesmír“ existuje a je nekonečný. Když začal „vesmírný věk“, Bůh byl zcela eliminován, protože ve „vesmíru“ Boha nikdo neviděl. Od té doby je nám předkládána rotující kulatá Země, sluneční soustava a „vesmír“. I mnoho dnešních křesťanů ignoruje nebeskou klenbu, Nebe (sídlo Boha) a hovoří o kulaté Zemi ve „vesmíru“, která se údajně otáčí obrovskou rychlostí cca 1700 km/hod (Opravdu Země rotuje rychlostí 1700 km/h?). Tito křesťané se plně spoléhají na vědu, kterou ovládá ďábel. Teorie o pohyblivé Zemi je v přímém rozporu s Biblí. Nemůžeme ignorovat fakt, že Bible zcela jasně hovoří o ploché nehybné Zemi, nad kterou se nachází nebeská klenba a světelná tělesa. Komu věříš, světu, nebo Bibli (Bohu)?

Člověk, který je obelhán ďáblem, který věří nějaké satanově lži, má duchovní problémy!

„Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“
Jan 8,32

Pokud není napsáno jinak, verše pochází z Českého studijního překladu.

Čtěte dále:

Země je plochá s klenbou
Bylo přistání na měsíci podvod?
Antarktida jsou ledové stěny (konec světa). Antarktida je podvod!
Hmyz (čmelák) na ISS? ISS je podvod!
Astronauté jako oběti programování mysli Monarch
Podle NASA se Země pořád mění! Proč?
Ví o podvodu kulaté Země celá NASA?
Podvodná videa z „vesmíru“